Меню
(044) 35-35-500

Публічна Оферта

Цей договір, адресований Клієнтам і є офіційною і публічною пропозицією Продавця, в особі Представника, що діє від імені та за рахунок Продавця, укласти Договір на реалізацію Продукту, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту www.kupikupon.com.ua. Клієнт, приймаючи умови цього Договору (далі – Договір) приймає умови про таке:

Публичная Оферта

Настоящий договор, адресован Клиентам и является официальным и публичным предложением Продавца, в лице Представителя, действующего от имени и за счет Продавца, заключить Договор на реализацию Продукта, предмет и условия которого указаны в соответствующем разделе сайта www.kupikupon.com.ua. Клиент, принимая условия настоящего Договора (далее – Договор) принимает условия о нижеследующем:

Терміни:

Акція— пропозиція Продавця про продаж Продукту певного асортименту з певною знижкою або без неї протягом певного періоду часу на Сайті.

Замовлення— відповідним чином оформлене і розміщене замовлення Клієнта, адресоване Представнику, на продаж обраного на Сайті Продукту.

Клієнт— дієздатна фізична особа, яка є громадянином України чи іншої держави, яка розміщує замовлення і набуває Продукти, які представлені на сайті в мережі Інтернет www.kupikupon.com.ua для своїх особистих цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Купон— електронне документальне підтвердження оплати Клієнтом Замовлення, що містить унікальний серійний номер, інформацію про умови, вартість Продукту, порядку надання послуг, купівлі товарів (винятки, обмеження і подібну інформацію), і необхідне до пред'явлення Клієнтом Продавцю для отримання Продуктів Продавця.

Особистий кабінет— простір на Сайті, доступ до якого має Клієнт, в якому відображається персональна інформація Клієнта, історія його Замовлень, Купони, сума коштів на рахунку Користувача.

Представник (або ТОВ «КУПИКУПОН»)— юридична особа, заснована відповідно до Законодавства України, Товариство з обмеженою відповідальністю «КУПИКУПОН», що оперує сайтом www.kupikupon.com.ua і розміщує на ньому пропозиції Продавця на реалізацію Продукту Клієнтам.

Продавець— фізична особа-підприємець або юридична особа, заснована відповідно до Законодавства України, яка надає послуги, продає товари, виконує роботи, пропозиції на які розміщені на сайті www.kupikupon.com.ua і знаходяться з ТОВ «КУПИКУПОН» у договірних відносинах.

Продукт— розміщені на сайті сервісу КУПИКУПОН пропозиції юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, що надають послуги, виконують роботи, або продають товари зі знижкою до їх базової вартості Клієнтам КУПИКУПОН. Під Продуктом для цілей цього Договору розуміється як самі послуги, товари та роботи, що реалізуються Продавцем зі знижкою на підставі пред'явленого Купону без доплати з боку Клієнта, так і право Клієнта отримати знижку в розмірі зазначеному в Купоні до їх базової ціни;

Сайт— сайт Представника, розташований за адресою www.kupikupon.com.ua і містить всі ознаки публічної Оферти.

Термины:

Акция— предложение Продавца о продаже Продукта определенного ассортимента с определенной скидкой или без нее в течение определенного периода времени на Сайте.

Заказ— соответствующим образом оформленный и размещенный заказ Клиента, адресованный Представителю, на продажу выбранного на Сайте Продукта.

Клиент— дееспособное физическое лицо, которое является гражданином Украины или иного государства, размещающее Заказы и приобретающее Продукты, которые представлены на сайте в сети Интернет www.kupikupon.com.ua для своих личных целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Купон— электронное документальное подтверждение оплаты Клиентом Заказа, содержащее уникальный серийный номер, информацию об условиях, стоимости Продукта, порядке оказания услуг, покупке товаров (исключениях, ограничения и подобной информации), и необходимое к предъявлению Клиентом Продавцу для получения Продуктов Продавца.

Личный кабинет— пространство на Сайте, доступ к которому имеет Клиент, в котором отражается персональная информация Клиента, история его Заказов, Купоны, сумма средств на Пользовательском счете.

Представитель (или ООО «КУПИКУПОН»)— юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Законодательством Украины, Общество с ограниченной ответственностью «КУПИКУПОН», оперирующее сайтом www.kupikupon.com.ua и размещающее на нем предложения Продавца на реализацию Продукта Клиентам.

Продавец— физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Украины, оказывающее услуги, продающее товары, выполняющее работы, предложения на которые размещены на сайте www.kupikupon.com.ua и состоящие с ООО «КУПИКУПОН» в договорных отношениях.

Продукт— размещенные на сайте сервиса КУПИКУПОН предложения юридических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, оказывающих услуги, выполняющих работы, или продающих товары со скидкой к их базовой стоимости Клиентам КУПИКУПОН. Под Продуктом для целей настоящего Договора понимается как сами услуги, товары и работы, реализуемые Продавцом со скидкой на основании предъявленного Купона без доплаты со стороны Клиента, так и право Клиента получить скидку в размере указанном в Купоне к их базовой цене;

Сайт— сайт Представителя, расположенный по адресу www.kupikupon.com.ua и содержащий все признаки публичной Оферты.

1 . Загальні положення

1.1. Сайт належить і адмініструється ТОВ «КУПИКУПОН».

1.2. Замовляючи Продукт через Сайт, Клієнт безумовно погоджується з умовами цього Договору, викладеними нижче.

1.3. Цей Договір, також інформація про Продукт, представлена ​​на Сайті, є публічною Офертою відповідно до ст. 633, 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України, є еквівалентом "усної угоди" та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг фізична особа, що проводить таким чином акцепт цієї Оферти, стає клієнтом ТОВ «КУПИКУПОН».

1.4. Представник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в даний Договір. Зміни умов Договору набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації.

1.5. Клієнт погоджується на передачу Продавцю своїх особистих даних (як це передбачено в Розділі 6 даного Договору), інформації по Замовленню, і погоджується дотримуватися умов Договору шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні Замовлення на Сайті.

1.6. Повноваження Представника обмежуються розміщенням на Сайті Продуктів (предмета і умов реалізації Продавцем Продукту) від імені та за рахунок Продавця, а також зарахуванням грошових коштів Клієнта в порядку, передбаченому Розділом 6 Договору. Права та обов'язки за Договором виникають безпосередньо у Клієнта і Продавця.

1. Общие положения

1.1. Сайт принадлежит и администрируется ООО «КУПИКУПОН».

1.2. Заказывая Продукт через Сайт, Клиент безоговорочно соглашается с условиями настоящего Договора, изложенными ниже.

1.3. Настоящий Договор, также информация о Продукте, представленная на Сайте, являются публичной Офертой в соответствии ст. 633, 641 и гл. 63 Гражданского кодекса Украины, является эквивалентом "устного соглашения" и в соответствии действующему законодательству Украины имеет надлежащую юридическую силу. В соответствии с п. 2 ст. 642 Гражданского Кодекса Украины (ГКУ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой Оферты, становится клиентом ООО «КУПИКУПОН».

1.4. Представитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в данный Договор. Изменения условий Договора вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к любому Заказу, сделанному после публикации.

1.5. Клиент соглашается на передачу Продавцу своих личных данных (как это предусмотрено в Разделе 6 данного Договора), информации по Заказу, и соглашается соблюдать условия Договора путем заполнения граф в соответствующих колонках при оформлении Заказа на Сайте.

1.6. Полномочия Представителя ограничиваются размещением на Сайте Продуктов (предмета и условий реализации Продавцом Продукта) от имени и за счет Продавца, а также зачислением денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном Разделом 6 Договора. Права и обязанности по Договору возникают непосредственно у Клиента и Продавца.

2 . Інформація про Продукт

2.1. Інформація про продукт розміщується на Сайті www.kupikupon.com.ua і надається Продавцем.

2.2. Всі поширювані Продукти введені в цивільний оборот належним способом і не порушують жодні права третіх осіб.

2.3. Вся текстова інформація та графічні зображення Продуктів, розміщених на Сайті, є власністю Представника, Продавця та/або їх контрагентів.

2.4. Продавець самостійно вирішує чи можна використовувати Продукт разом з подарунковими сертифікатами, купонами та іншими програмами знижок.

2. Информация о Продукте

2.1. Информация о Продукте размещается на Сайте www.kupikupon.com.ua и предоставляется Продавцом.

2.2. Все распространяемые Продукты введены в гражданский оборот надлежащим способом и не нарушают никакие права третьих лиц.

2.3. Вся текстовая информация и графические изображения Продуктов, размещаемых на Сайте, являются собственностью Представителя, Продавца и/или их контрагентов.

2.4. Продавец самостоятельно решает можно ли использовать Продукт вместе с подарочными сертификатами, купонами и другими программами скидок.

3 . Реєстрація на Сайті

3.1. Для перегляду Акцій та оформлення Замовлень Клієнту необхідно зареєструватися на Сайті.

3.2. Реєструючись на Сайті, а також відвідуючи Сайт під аккаунтами соціальних мереж (Twitter, Facebook та ін), Клієнт підтверджує факт свого ознайомлення з цим Договором і свою повну і безумовну згоду з ними, в тому числі, і в частині надання згоди Представнику на обробку персональних даних Клієнта на умовах, зазначених у Розділі 6 цього Договору.

3.3. Представник не несе відповідальність за точність і правильність інформації, що надається Клієнтом при реєстрації.

3.4. Клієнт зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Клієнта підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Клієнт зобов'язується негайно повідомити про це Представника, направивши електронного листа на адресу support@kupikupon.com.ua або зв'язатися з Представником по телефону +38 (044) 35-35-500 .

3.5. Клієнт несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом та від імені Клієнта.

3.6. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Клієнти сервісу ТОВ «КУПИКУПОН» погоджуються дотримуватися законів України, а також дотримуватися прийнятні норми поведінки на Сайті, в тому числі не поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на WEB ресурси, які можуть завдати шкоду будь-кому, а також не здійснювати на Сайті інші дії, що не відповідають нормам моралі і законодавства.

У разі, якщо Представник запідозрить Клієнта у скоєнні протиправних дій, як-то: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цього Договору, то Представник вправі заблокувати або видалити аккаунт Клієнта. При цьому для повернення грошових коштів, що залишилися на особистому рахунку Клієнта, останній повинен особисто звернутися в офіс Представника із Заявою з доданням копій документів, передбачених законодавством України.

3.7. Клієнт має право зареєструватися на Сайті один раз. У разі, якщо Клієнт матиме кілька активних аккаунтів, то Представник має право видалити аккаунти, що дублюються.

3. Регистрация на Сайте

3.1. Для просмотра Акций и оформления Заказов Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте.

3.2. Регистрируясь на Сайте, а также входя на Сайт под аккаунтами социальных сетей (Twitter, Facebook и др.), Клиент подтверждает факт своего ознакомления с настоящим Договором и свое полное и безоговорочное согласие с ними, в том числе, и в части предоставления согласия Представителю на обработку персональных данных Клиента на условиях, указанных в Разделе 6 настоящего Договора.

3.3. Представитель не несет ответственность за точность и правильность информации, предоставляемой Клиентом при регистрации.

3.4. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации. В случае возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Представителя, направив электронное письмо по адресу support@kupikupon.com.ua или связаться с Представителем по телефону +38 (044) 35-35-500 .

3.5. Клиент несет ответственность за любые действия, осуществленные на Сайте под его учетной записью и от имени Клиента.

3.6. Запрещено использовать Сайт в противозаконной и запрещенной деятельности. Клиенты сервиса ООО «КУПИКУПОН» соглашаются соблюдать законы Украины, а также соблюдать приемлемые нормы поведения на Сайте, в том числе не распространять спам, не распространять вредоносное программное обеспечение, ссылки на WEB ресурсы, которые могут нанести вред кому – либо, а также не совершать на Сайте иные действия не соответствующие нормам морали и законодательства.

В случае, если Представитель заподозрит Клиента в совершении противоправных действий, как-то: мошенничество с банковскими картами, распространение спама, вредоносных программ, других деяний, нарушающих условия настоящего Договора, то Представитель вправе заблокировать или удалить аккаунт Клиента. При этом для возврата денежных средств, оставшихся на личном счете Клиента, последний должен лично обратиться в офис Представителя с Заявлением с приложением копий документов, предусмотренных законодательством Украины.

3.7. Клиент вправе зарегистрироваться на Сайте один раз. В случае, если Клиент будет иметь несколько активных аккаунтов, то Представитель вправе удалить дублирующиеся аккаунты.

4 . Оформлення Замовлення

4.1. Замовлення Клієнта оформлюється самостійно Клієнтом на Сайті.

4.2. Для того щоб мати можливість оформлення Замовлень на Сайті Клієнт натискає кнопку «Купить» на сторінці Сайту, присвяченій певному Продукту Продавця. Після зазначення кількості Купонів, Клієнт натискає кнопку «Оплатить».

4.3. Оплатити Продукт можна кількома способами, зазначеними на Сайті.

4.4. Після оплати в Особистому кабінеті Клієнта з'являються Купони в електронному вигляді. Для отримання Продуктів більшості Продавців потрібно надати роздрукований Купон (це можна зробити в Особистому кабінеті Клієнта) або пред'явити смс-повідомлення на телефоні Клієнта.

4.5. Виникнення прав і обов'язків Продавця і Клієнта за Договором виникає безпосередньо після отримання Представником Замовлення і грошових коштів Клієнта в рахунок оплати Продукту Продавця.

4.6. Доказом укладення Договору Клієнтом є пред'явлення Продавцю унікального номера Замовлення, який видається Клієнту після оплати Замовлення на Сайті. Будь-які інші докази укладення Договору Продавцем не розглядаються.

4.7. Представник не відповідає за пропажу або крадіжку Купонів та/або його номера. Клієнт повинен виявляти належну дбайливість і обачність при поводженні з Купоном.

4.8. Копіювання, продаж, підробка Купонів і повторне використання одного Купону (у тому числі третіми особами) строго заборонені.

4. Оформление Заказа

4.1. Заказ Клиента оформляется самостоятельно Клиентом на Сайте.

4.2. Для того чтобы иметь возможность оформления Заказов на сайте Клиент нажимает кнопку «Купить» на странице Сайта, посвященному определенному Продукту Продавца. После указания количества Купонов, Клиент нажимает кнопку «Оплатить».

4.3. Оплатить Продукт можно несколькими способами, указанными на Сайте.

4.4. После оплаты в Личном кабинете Клиента появляются Купоны в электронном виде. Для получения Продуктов большинства Продавцов требуется предоставить распечатанный Купон (это можно сделать в Личном кабинете Клиента) или предъявить смс-сообщение на телефоне Клиента.

4.5. Возникновение прав и обязанностей Продавца и Клиента по Договору возникает непосредственно после получения Представителем Заказа и денежных средств Клиента в счет оплаты Продукта Продавца.

4.6. Доказательством заключения Договора Клиентом является предъявление Продавцу уникального номера Заказа, который выдается Клиенту после оплаты Заказа на Сайте. Любые иные доказательства заключения Договора Продавцом не рассматриваются.

4.7. Представитель не отвечает за пропажу или кражу Купонов и/или его номера. Клиент должен проявлять должную заботливость и осмотрительность при обращении с Купоном.

4.8. Копирование, продажа, подделка Купонов и повторное использование одного Купона (в том числе третьими лицами) строго запрещены.

5 . Гарантійні умови

5.1. Представник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок неналежного виконання Продавцем своїх зобов'язань щодо реалізації Продукту, замовленого на Сайті.

5.2. За якість Продукту відповідальність несе Продавець. Сайт не дає гарантій якості, безпеки, можливостей використання, а також гарантій на інші характеристики продуктів або послуг Продавців, чиї Продукти представлені на Сайті. Деякі послуги або продукти Продавців, представлені на Сайті можуть бути потенційно небезпечні для здоров'я (наприклад, стрибки з парашутом). Відповідальність за використання таких Продуктів лежить на Клієнтові.

5.3. Представник не несе відповідальності за виконання, невиконання або неналежне виконання Продавцем своїх зобов'язань щодо реалізації Продукту та надання відповідних послуг Клієнту.

5.4. У разі виникнення питань з якості обслуговування, які Клієнт не може вирішити безпосередньо з Продавцем, Клієнт має право звернутися за допомогою до Представника, який своїми силами спробує вирішити ситуацію, що склалася між Клієнтом і Продавцем, а у разі неможливості вирішення –поверне Клієнту грошові кошти за Купон. До повернення може бути пред'явлена ​​тільки сума, заплачена за Купон, а не його номінал.

5.5. Купон може бути використаний тільки за номіналом і відповідно до умов, зазначених у ньому.

5.6. Купон не дає будь-яких додаткових преференцій на замовлення продуктів та/або послуг Продавця, якщо не вказано інше.

5.7. Продавець може відмовити у наданні Продуктів з об'єктивних причин (як зазначених в умовах Акції, так і незазначених) або у випадках порушення Клієнтом правил, встановлених в закладі Продавця.

5.8. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ТОВ «КУПИКУПОН» АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКУ НЕПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, НЕНАВМИСНУ ШКОДУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ АБО РЕПУТАЦІЇ, ВИКЛИКАНУ В ЗВЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖАЛА АБО ВКАЗУВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

5. Гарантийные условия

5.1. Представитель не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту вследствие ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по реализации Продукта, заказанного на Сайте.

5.2. За качество Продукта ответственность несет Продавец. Сайт не дает гарантий качества, безопасности, возможностей использования, а также гарантий на другие характеристики продуктов или услуг Продавцов, чьи Продукты представлены на Сайте. Некоторые услуги или продукты Продавцов, представленные на Сайте могут быть потенциально опасны для здоровья (например, прыжки с парашютом). Ответственность за использование таких Продуктов лежит на Клиенте.

5.3. Представитель не несет ответственности за исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение Продавцом своих обязательств по реализации Продукта и оказания соответствующих услуг Клиенту.

5.4. В случае возникновения вопросов по качеству обслуживания, которые Клиент не может решить непосредственно с Продавцом, Клиент вправе обратиться за помощью к Представителю, который своими силами постарается решить сложившуюся ситуацию между Клиентом и Продавцом, а в случае невозможности решения – возвратит Клиенту денежные средства за Купон. К возврату может быть предъявлена только сумма, заплаченная за Купон, а не его номинал.

5.5. Купон может быть использован только по номиналу и в соответствии с условиями, указанными в нем.

5.6. Купон не дает каких-либо дополнительных преференций по заказу продуктов и/или услуг Продавца, если не указано иного.

5.7. Продавец может отказать в предоставлении Продуктов по объективным причинам (как указанным в условиях Акции, так и нет) или в случаях нарушения Клиентом правил, установленных в заведении Продавца.

5.8. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ООО «КУПИКУПОН» ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, СОДЕРЖИМОГО САЙТА ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЛА ИЛИ УКАЗЫВАЛА НА ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО ВРЕДА.

6 . Конфіденційність ізахист персональної інформації

6.1. При реєстрації на Сайті Клієнт надає ТОВ «КУПИКУПОН » наступні дані: ім'я, прізвище, стать, вік, адресу електронної пошти, номер телефону. Дану інформацію Представник вправі використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом. Зазначені дані Представник передає Продавцю для виконання зобов'язань з реалізації Продукту, якщо необхідність в цьому випливає із суті послуг, що надаються, Продавцем. Відповідальність за точність представлених даних несе Клієнт.

6.2. Продавець використовує інформацію:

 • для реєстрації Клієнта на Сайті;
 • для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом;
 • для оцінки тааналізу роботи Сайту;
 • для визначення переможця вакціях, щопроводяться Представником.

6.3. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Сайті, Клієнт дає Представнику свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних згідно Ст.2 , ст.11 Закону України № 2297 -VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. (далі - «Закон»), в цілях, визначених Статутом Представника, а також в цілях просування Представником своїх послуг, різними способами, у тому числі шляхом здійснення автоматизованого аналізу персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу, без обмеження терміну дії. Згідно ст.8 Закону, дана згода може бути відкликана лише за умови повідомлення Продавця у порядку, передбаченому п.6.5. цього Договору.

6.4. Представник зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Представником інформації агентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Представником, для виконання зобов'язань перед Клієнтом. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосованих вимогами Закону. Представник має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Представник отримує інформацію про ip - адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи Клієнта, за винятком випадків шахрайських або інших протиправних дій Клієнта.

6.5. Якщо Клієнт не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен звернутися в Службу підтримки Клієнтів Представника, направивши електронного листа на адресу support@kupikupon.com.ua в такому випадку вся отримана від Клієнта інформація (у тому числі логін і пароль) видаляється з клієнтської бази Представника і Клієнт не матиме доступ до Сайту і можливість розміщувати Замовлення.

6.6. Представник зобов'язаний не розкривати дані Клієнта третім особам, за винятком випадків, коли вони діють на підставі укладеного контракту з Представником з метою виконання зобов'язань ТОВ «КУПИКУПОН» перед його Клієнтом і коли обов'язок такого розкриття встановлений на ​​вимогу Закону.

6.7. Представник не відповідає за інформацію, надану Клієнтом на Сайті у публічній формі.

6.8. Клієнт несе відповідальність за достовірність переданих Представнику персональних даних.

6. Конфиденциальность и защита персональной информации

6.1. При регистрации на Сайте Клиент предоставляет ООО «КУПИКУПОН» следующие данные: имя, фамилия, пол, возраст, адрес электронной почты, номер телефона. Данную информацию Представитель вправе использовать для выполнения своих обязательств перед Клиентом. Указанные данные Представитель передает Продавцу для выполнения обязательств по реализации Продукта, если необходимость этого вытекает из сути оказываемых услуг Продавцом. Ответственность за точность представленных данных несет Клиент.

6.2. Продавец использует информацию:

 • для регистрации Клиента на Сайте;
 • для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
 • для оценки и анализа работы Сайта;
 • для определения победителя в акциях, проводимых Представителем.

6.3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Клиент дает Представителю свое добровольное согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно Ст.2, ст.11 Закона Украины № 2297-VI «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. (далее – «Закон»), в целях, определенных Уставом Представителя, а также в целях продвижения Представителем своих услуг, различными способами, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных, а также на их передачу третьим лицам и трансграничную передачу, без ограничения срока действия. Согласно ст. 8 Закона, настоящее согласие может быть отозвано только при условии уведомления Продавца в порядке, предусмотренном п.6.5. настоящего Договора.

6.4. Представитель обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление Представителем информации агентам и третьим лицам, действующим на основании Договора с Представителем, для исполнения обязательств перед Клиентом. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями Закона. Представитель вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Представитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности Клиента, за исключением случаев мошеннических либо других противоправных действий Клиента.

6.5. Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться в Службу поддержки Клиентов Представителя, направив электронное письмо на адрес support@kupikupon.com.ua в таком случае вся полученная от Клиента информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из клиентской базы Представителя и Клиент не будет иметь доступ к Сайту и возможность размещать Заказы.

6.6. Представитель обязан не раскрывать данные Клиента третьим лицам, за исключением случаев, когда они действуют на основании заключенного контракта с Представителем в целях исполнения обязательств ООО «КУПИКУПОН» перед его Клиентом и когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями Закона.

6.7. Представитель не отвечает за информацию, предоставленную Клиентом на Cайте в публичной форме.

6.8. Клиент несет ответственность за достоверность передаваемых Представителю персональных данных.

7 . Умови повернення грошових коштів

7.1. Клієнт має право повернути Купон в наступних випадках:

 • При виявленні протипоказань за послугою, на яку був придбаний Купон;
 • За бажанням Клієнта до закінчення терміну дії Купону у випадках, зазначених у цьому Розділі;
 • При скоєнні помилкового переказу через платіжні системи.

7.2. Клієнт може відмовитися від придбаного Купону тільки за умови, що відмова зроблена письмово і до моменту отримання послуги від Компанії. При цьому ТОВ «КУПИКУПОН» залишає за собою право утримати частину вартості Купону, як компенсацію фактично понесених витрат. Для повернення грошових коштів на віртуальний особистий рахунок користувачеві досить направити Заяву в електронному вигляді в Службу підтримки Клієнтів Представника. Повернення грошових коштів на банківську карту здійснюється в порядку, визначеному п.7.6. цього Договору.

7.3. У разі, якщо Клієнт, який придбав Купон, не зумів забронювати послугу/номер, як це потрібно в умовах Акції (наприклад - номер в готелі, стіл у ресторані, доріжку в боулінгу тощо), на конкретний день з причини, що дана послуга заброньована вже іншими Клієнтами, а Продавець, у свою чергу, був готовий надати дану послугу в інший день - це не є підставою для визнання відмови Продавця від обслуговування Клієнта.

7.4. У разі відмови Клієнта від туристичного продукту, за запитом якого Продавцем була здійснена бронь зазначеного продукту, Представник, на підставі ст.20 Закону України "Про туризм", законодавства України «Про захист прав споживачів» зобов'язується повернути суму, сплачену Клієнтом за туристичний продукт за вирахуванням фактично понесених та документально підтверджених витрат Продавця та Представника, пов'язаних з відмовою.

7.5. Відмова від покупки Продукту можлива тільки в тому випадку, якщо Продавець відмовляється продавати Продукт за умовами Акції та/або припинив своє існування. Через Службу підтримки Клієнтів Представника Клієнт може повідомити унікальний номер Замовлення, назву Продавця, дату і час візиту, прізвище та ім'я співробітника, який відмовився продавати Продукт. Протягом 3-х днів Представник з'ясує причини відмови в продажу Продукту і повідомить про результат. Якщо Продавець повторно відмовиться продавати Продукт, то буде здійснено повернення грошових коштів на віртуальний рахунок Клієнта, доступ до якого Клієнт має через Особистий кабінет.

7.6. Для повернення грошових коштів, раніше внесених на віртуальний особистий рахунок, Клієнту необхідно завантажити Заяву про повернення грошових коштів , заповнити та відправити її з доданими копіями документів, передбачених законодавством України за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-«А», офіс 139. Повернення грошових коштів буде здійснено на банківський рахунок Клієнта, зазначений у Заяві, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Заяви Представником. У цьому випадку, сума повернення буде дорівнювати сумі на віртуальному особистому рахунку Клієнта за вирахуванням всіх понесених витрат.

7.7. Для повернення грошових коштів, зарахованих на розрахунковий рахунок Представника помилково, за допомогою платіжних систем, Клієнт повинен звернутися в Службу підтримки Клієнтів Представника з письмовою Заявою з доданими копіями документів, передбачених законодавством України та чеків/квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування. Дану Заяву з доданими копіями документів, передбачених законодавством України та чеків/квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування, необхідно направити за адресою: 04119, м. Київ , вул. Зоологічна, 4 - «А», офіс 139. Після отримання письмової Заяви з доданими копіями документів, передбачених законодавством України та чеків/квитанцій, Представник здійснює повернення в строк до 10 (десяти) робочих днів на розрахунковий рахунок Клієнта, зазначений останнім у своїй Заяві. При цьому Представник має право утримувати частину суми перерахування в рахунок компенсації фактично понесених витрат.

7.8. Для забезпечення безпеки платежів Клієнтів Представник, у разі виникнення ризику неякісного виконання або повного невиконання зобов'язань з боку Продавця, вправі самостійно припинити Акцію на Сайті та повернути грошові кошти на віртуальний особистий рахунок Клієнта. Для повернення грошових коштів на банківський рахунок, Клієнт повинен звернутися в Службу підтримки Клієнтів Представника з письмовою Заявою з доданими копіями документів, передбачених законодавством України та чеків/квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування. Дану Заяву необхідно направити за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4 - «А», офіс 139. Після отримання письмової Заяви з доданими копіями документів, передбачених законодавством України та чеків/квитанцій, Представник здійснює повернення в строк до 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Заяви Представником на розрахунковий рахунок Клієнта, зазначений останнім у своїй Заяві. При цьому Представник має право утримувати частину суми перерахування в рахунок компенсації фактично понесених витрат.

7.9. Термін розгляду Заяви та повернення грошових коштів Клієнту починає обчислюватися з моменту отримання Представником Заяви і розраховується в робочих днях без урахування свят/вихідних днів. Якщо Заява надійшла Представнику після 18.00 робочого дня або у святковий/вихідний день, моментом отримання Представником Заяви вважається наступний робочий день.

7. Условия возврата денежных средств

7.1. Клиент вправе возвратить Купон в следующих случаях:

 • При выявлении противопоказаний по услуге, на которую был приобретен Купон;
 • По желанию Клиента до истечения срока действия Купона в случаях, указанных в настоящем Разделе;
 • При совершении ошибочного перевода через платежные системы.

7.2. Клиент может отказаться от приобретенного Купона только при условии, что отказ сделан в письменном виде и до момента получения услуги от Компании. При этом ООО «КУПИКУПОН» оставляет за собой право удержать часть стоимости Купона качестве компенсации фактически понесенных расходов. Для возврата денежных средств на виртуальный личный счет пользователю достаточно направить Заявление в электронном виде в Службу поддержки Клиентов Представителя. Возврат денежных средств на банковскую карту осуществляется в порядке, определенном п.7.6. настоящего Договора.

7.3. В случае, если Клиент, приобретший Купон, не сумел забронировать услугу/номер, как это требуется в условиях Акции (к примеру – номер в отеле, стол в ресторане, дорожку в боулинге и т.п.), на конкретный день по причине, что данная услуга забронирована уже другими Клиентами, а Продавец, в свою очередь, был готов оказать данную услугу в другой день - это не является основанием для признания отказа Продавца от облуживания Клиента.

7.4. В случае отказа Клиента от туристического продукта, по запросу которого Продавцом была осуществлена бронь указанного продукта, Представитель, на основании ст. 20 Закона Украины "О туризме", законодательства Украины «О защите прав потребителей» обязуется возвратить сумму, уплаченную Клиентом за туристический продукт за вычетом фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Продавца и Представителя, связанных с отказом.

7.5. Отказ от покупки Продукта возможен только в том случае, если Продавец отказывается продавать Продукт по условиям Акции и/или прекратил свое существование. Через Службу поддержки Клиентов Представителя Клиент может сообщить уникальный номер Заказа, название Продавца, дату и время посещения, фамилию и имя сотрудника, который отказался продавать Продукт. В течение 3-х дней Представитель выяснит причины отказа в продаже Продукта и сообщит о результате. Если Продавец повторно откажется продавать Продукт, то будет осуществлен возврат денежных средств на виртуальный счет Клиента, доступ к которому Клиент имеет через Личный кабинет.

7.6. Для возврата денежных средства, ранее внесенных на виртуальный личный счет, Клиенту необходимо скачать Заявление на возврат средств , заполнить и оправить его с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины, по адресу: 04119, г.Киев, ул. Зоологическая, 4-«А», офис 139. Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявления Представителем. В этом случае, сумма возврата будет равняться сумме на виртуальном личном счету Клиента за вычетом всех понесенных расходов.

7.7. Для возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет Представителя ошибочно, посредством платежных систем, Клиент должен обратиться в Службу поддержки Клиентов Представителя с письменным Заявлением с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное Заявление с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление, необходимо направить по адресу: 04119, г. Киев, ул. Зоологическая, 4-«А», офис 139. После получения письменного Заявления с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины и чеков/квитанций, Представитель производит возврат в срок до 10 (десяти) рабочих дней на расчетный счет Клиента, указанный последним в своем Заявлении. При этом Представитель вправе удерживать часть суммы перечисления в счет компенсации фактически понесенных расходов.

7.8. Для обеспечения безопасности платежей Клиентов Представитель, в случае возникновения риска некачественного исполнения или полного неисполнения обязательств со стороны Продавца, вправе самостоятельно прекратить Акцию на Сайте и возвратить денежные средства на виртуальный личный счет Клиента. Для возврата денежных средств на банковский счет, Клиент должен обратиться в Службу поддержки Клиентов Представителя с письменным Заявлением с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное Заявление необходимо направить по адресу: 04119, г. Киев, ул. Зоологическая, 4-«А», офис 139. После получения письменного Заявления с приложенными копиями документов, предусмотренных законодательством Украины и чеков/квитанций, Представитель производит возврат в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявления Представителем на расчетный счет Клиента, указанный последним в своем Заявлении. При этом Представитель вправе удерживать часть суммы перечисления в счет компенсации фактически понесенных расходов.

7.9. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Клиенту начинает исчисляться с момента получения Представителем Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если Заявление поступило Представителю после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения Представителем Заявления считается следующий рабочий день.

8 . Інформаційні повідомлення

8.1. Зареєструвавшись на Сайті, Клієнт дає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими пропозиціями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж, а також інформації про новини і пропозиції партнерів Представника за допомогою SMS, MMS та електронної пошти (до 2-х листів в день).

8.2. Клієнт може вибрати параметри розсилки в Особистому кабінеті на Сайті.

8.3. Клієнт може відписатися від розсилки у будь-який час, натиснувши на посилання "відписатися" у кінці кожного листа або відмовитися від неї в Особистому кабінеті на Сайті.

8. Информационные сообщения

8.1. Зарегистрировавшись на Сайте, Клиент дает свое согласие на получение обновленной информации, информационных бюллетеней с последними новостями, новыми предложениями, специальными предложениями и объявлениями о продаже, а также информации о новостях и предложениях партнеров Представителя посредством SMS, MMS и электронной почты (до 2-х писем в день)

8.2. Клиент может выбрать параметры рассылки в Личном кабинете на Сайте.

8.3. Клиент может отписаться от рассылки в любое время, нажав на ссылку "отписаться" в конце каждого письма или отказаться от нее в Личном кабинете на Сайте.

9 . Інші умови

9.1. До відносин між Клієнтом та Представником застосовується право України.

9.2. У разі виникнення претензій з боку Клієнта, він повинен звернутися в Службу підтримки Клієнтів Представника по телефону або електронною поштою.

9.3. Усі виникаючі суперечки будуть вирішуватися шляхом переговорів. При недосягненні згоди, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.

9. Прочие условия

9.1. К отношениям между Клиентом и Представителем применяется право Украины.

9.2. В случае возникновения претензий со стороны Клиента, он должен обратиться в Службу поддержки Клиентов Представителя по телефону или по электронной почте.

9.3. Все возникающие споры будут решаться путём переговоров. При недостижении соглашения, спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Украины.

9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой недействительность остальных положений Договора.